BIP
Grafika BIP

Regulaminy

Regulamin dostarczania wody i odbioru ścieków na obszarze gminy Piekary Śląskie

UCHWAŁA NR XL/444/21
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Piekary Śląskie”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 19 ust. 3-6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), po zaopiniowaniu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Piekary Śląskie przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Rada Miasta Piekary Śląskie uchwala:
§ 1. Przyjąć „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Piekary Śląskie”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/458/05 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Piekary Śląskie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie
Tomasz Wesołowski

Podstawa prawna regulaminu wynagradzania:

Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2017 r, poz.2190 z późn.zm.)

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do stron
pdf 2021-11-05 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Piekary Śląskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Piekary Śląskie 263.38KB zobacz

Metryka

Podmiot udostępniający informację
MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-03-22 14:58
Aktualizacja publikacji
Jajszczok Witold 2021-11-05 07:46
Wytworzenie publikacji
Admin BIP 2021-11-05 07:46
Zatwierdzenie
Admin BIP 2021-11-05 07:46
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
48
do góry